5 cая болон түүнээс дээш орлого зарлагын мэдээлэл

Огноо

Харилцагч байгууллага

Банк

Мөнгөн дүн

Гүилгээний утга

25.02.2015

Эрчим ХК

Голомт банк

           18 263 546,00

Халаалтын хөлс

29.09.2015

Эрчим ХК

Голомт банк

           18 004 202,00

Халаалтын хөлс