ТӨГСӨГЧИД

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль нь түүхэн 25 жилийн хугацаандаа  2400 гаруй боловсон хүчин бэлтгэн гаргажээ.

 

Төгсөгчдийн тооны судалгаа /2000-2015 он /