Багш нарын бүтээлүүд

 

Овог нэр

Бүтээлийн нэр, он

1

Уликпан Бекет

1. “Монгол орны үндэсний атлас”, “Монгол улсын экологийн 1-3.0 саяын масштабтай зураг”

2.  Эрдэм шинжилгээний 60 гаруй өгүүлэл монгол, орос, герман, англи, хятад, казах хэлээр нийтлэгдэж олны хүртээл болжээ.

3. “Монгол Алтайн нурууны эмийн ургамал” сэдвээр  Ш.У –ны доктор хамгаалсан.

2

Хапуран Дамыс

 

1.“Сэтгэхүйг хөгжүүлэх дасгал бодлогууд” гарын авлага, 2006

2.“Элементар математикийн заах арга зүйг сайжруулах тухай” магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2009

3.“Тоо заах арга зүйн зөвлөмж” гарын авлага, 2011

4. “Математикийн энгийн төсөөллийг төлөвшүүлэх  арга зүйн зөвлөмж”, 2013

5.“Стандарт бус бодлого бодохын нууц”  гарын авлага, 2015

3

Бохай Жайна

1.“Геометрийн хичээлд бүтээлч сэтгэлгээний аргуудыг хэрэглэх боломж” магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2004

2.“Дифференциал тэгшитгэл” гарын авлага, 2003

3. “Ерөнхий алгебрийн бодлого бодох зөвлөмж” гарын авлага, 2005

4. “Тооны онол” гарын авлага, 2011

4

Марат Инжуу

  1.“Бага ангийн математикийн хичээлийг амьдрал практикт холбож заах арга зүйнасуудалд “ магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2005

 2. Мультимедиа хичээлийн цуврал CD, 2009

5

Ансаган Айшолпан

“Олонлогийн онолыг заах арга зүйн асуудалд” магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2006

6

Хамбар Тойбазар

1.ЕБС-ийн математик хичээлийн “Квадрат функц” сэдвийн электрон сурах бичиг , CD, 2009

2. “Математик хичээл дээр электрон сурах бичиг хэрэглэх нь” магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2009

3. “Дараалал ба функцийн хязгаар” зөвлөмж, 2010

4.“Тригонометр” цахим ном, 2012

5. Тэнхимийн динамик дотоод вэб хуудас, 2009

7

Маясат Тогтох

“Оюутны бие даалтыг цахим хэлбэрээр үнэлэх нь” магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2012

8

Д.Буянжаргал

Аргаль хонины толгой ясны  морфологи хэмжилтийн  харьцуулалт магистрын зэрэг горилсон бүтээл

 

Болат Разбангүл

1.Адаптивные свойства люцерные в различных экологических условиях магистрын зэрэг горилсон бүтээл, 2012

2.Научные  основы развития АПКБиоразнообразие в использований кормовых растений

3. Ургамал ба амьтны латин-монгол-орос –казак –англи нэрсийн толь 2013

9

Сергей Бахытжан

Аксу рашааны химийн найрлага экологи байгаль хамгаалалын асуудалмагистрын зэрэг горилсон бүтээл  2013

  Тэнхимийн багш нарын судалгааны сэдвүүд нь:

Овог нэр

Судалгааны сэдвүүд

Холбоо барих

1

Уликпан Бекет

 

Цахим хаяг: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Утас:99425135

2

Хапуран Дамыс

 

1. Баян-Өлгий аймаг дахь Зургаан настангуудыг сургах асуудал

2.Стандарт бус бодлогуудыг бодох аргууд

Цахим хаяг:         

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.  

Утас:99423290

Блог:Damys.sur.mn

3

Бохай Жайна

1.Хуваагдлын  зарим бодлогуудыг бодох, зохиох аргачлал

2.Математикийн бага боловсролын  сургалтын чанарыг дээшлүүлэх

Цахим хаяг: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Утас: 99419597

Блог: www.jaina.sur.mn

4

Ансаган Айшолпан

Байгуулах бодлогуудыг бодох аргууд

Цахим хаяг:

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.  

Утас:99429659

Блог: www.aisholpan.sur.mn

5

Марат Инжуу

1.Ардын аман бодлогыг сургалтанд хэрэглэх

2. Мэдээлэл зүй хичээлийн өнөөгийн байдал

Цахим хаяг:                    inju11@yahoo.com

Утас:99423519

Блог: www.inju.sur.mn

6

Хамбар Тойбазар

1.Математик программыг сургалтандаа хэрэглэх

2.Хавтгайн геометрийн бодлогуудыг бодох, зохиох аргачлал

3. Тэнцэтгэл биш бодох аргууд

Цахим хаяг: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Утас: 94936620, 88426620

Блог: www.math-bu.sur.mn

7

Маясат Тогтох

1.Сонирхолтой квадратын бодлогууд

2.Орос ба монгол дахь дээд боловсрол

Цахим хаяг:

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Утас:95420473

Блог: www.mmzbu.sur.mn

8

Болат  Разбангүл

1.Баян-Өлгий аймгийн эмийн ургамлын нөөц

Цахим хаяг:

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.     Утас:94949441

9

Давхарбаярын Буянжаргал

1.Монгол Алтай  нурууны аргаль хонины популяцийг дохиолол ашиглан шилжилт хөдөлгөөн, тархац байршлын талаар судалсан дүн(Хөх сэрхийн нурууны аргалийн популяцийн жишээн дээр )

Цахим хаяг:

Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Утас: 96130211

 

10

Сергей Бахытжан

 

Цахим хаяг: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Утас: 95931664

 

БАГШ НАРЫН  ГАДААДЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛД  ХЭВЛҮҮЛСЭН  ӨГҮҮЛЭЛ

1.    Х.Дамыс “Монгол Улсын ЕБС-ууд 12  жилийн тогтолцоонд шилжих явцын зарим асуудлууд” Казахстан улсын КГЖПУ-ын 70 жил. “Мәңгілік ел” хурлын ЭШБ., Алматы, 2014, õóóäàñ. 140-144, ISBN 978-601-224-546-2

2.     Х.Дамыс “Оньсон тоглоомоор хүүхдийн сэтгэхүйг хөгжүүлэх нь” Казахстан улс. “Қазақстанғы және  әлемдегі мектепке дейіңгі білім беру: тәжірибе, қазіргі жағдайы және болашағы” ОУ-ын хурлын ЭШБ., Алматы, 2014, õóóäàñ. 34-38, ISBN978-601-224-597-4

3.     Б.Жайна.,Казакстан улсад зохион байгуулсан "Чанартай боловсрол олгох ба ш.у-ныг хөгжүүлэх нь орчин үеийн шаардлага" сэдэвт ОУЭШХ  "Хуваагдлын онолын бодлого бодох ба зохиох арга зүй",  2015

4.     Б.Жайна Применение индуктивно-дедуктивного метода в математическом обучении

5. М.ИНЖУУАктуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая. Материалы II международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов.  Обучение  математике в начальных классах и тесная связь с практикой и жизнью |на примере темы “умножение и деление” 2-ого класса|”– Кызыл., 2014 г, 19-20 страница

6.  М.ИНЖУУ“Монголын казах сургуулиудын бага ангийн “математик” хичээлийн сурах бичиг дэхь үндэстний асуудлууд”\“Моңғолия қазақ мектептеріндегі бастауыш сыныптарда «математика» пәні оқулықтарының ұлттық проблемалары”-Алматы., 2014

7.  М.ИНЖУУАктуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая” посвященной 20-летному Юбилею Тувинского госудерственного университета. Народные математические словесные задачи”, Материалы III международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов.  Кызыл., 2015 г, 95-96

8.      М.ИНЖУУ  Актуалные проблемы исследования этноэкологических иэтнокультурных традиций народов саятно- алтая”,”посвященной 20-летному юбилею тувинского государственного универсистета, году народных традиций в республике тыва Кызыл-2015, 135-тал