“ЭКО” төвийн танилцуулга

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн

экологийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн “ЭКО” төвийн

танилцуулга 

Дэлхийн олон улс орны судлаачдын судлаж шинжилж байгаа ургамал, амьтан, бичил биетэн, тэдгээрийн амьдрах орчин мөн хүрээлэн буй орчин хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр сүйдэж байгаа үйл явц үргэлжилсээр байгаа нь хүмүүн төрлөхтөний санааг зовоосон асуудлын нэг болж байна. Иймд өнөө үед ард иргэд, оюутан сурагчид, багш нарт экологийн тухай ойлголтыг зөв цэгтэй түгээх зорилгоор экологийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн “ЭКО” төвийг байгуулах болсон билээ. 

 

Зорилго: ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн оюутан суралцагчид, сургуулийн багш, ажиллагсад, Өлгий сум болон аймгийн нийт ард иргэдэд экологийн боловсрол олгох зорилготой.

 

Манай хамт олон

 

 

2015-2016 онд “ЭКОЛОГИ”-ийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн төвд хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

д\д

Үйл ажиллагаа

Хариуцах эзэн

Хамрах хүрээ

Хугацаа

1

“ЭКОЛОГИ”-ийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн төвд ажиллах багийн бүрэлдэхүүнийг сонгох

Захирал Б.Бекболат,   багш Д.Буянжаргал 

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль

2015 оны 9-р сард

2

“ЭКОЛОГИ”-ийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан гаргаж ажиллах

Багш Д.Буянжаргал, төвийн гишүүд 

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль

2015 оны 9-р сард

3

Багш нарын дунд “Алтан хонх” тэмцээн явуулах

Төвийн гишүүд 

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн багш нар

2015 оны 10-р сард

4

“Экологийн тулгамдсан асуудал” сэдэвт лекц, ярилцлага зохион байгуулах

УТХГЗахиргаа

Сургуулийн оюутнууд

2015 оны 10-р сард

5

Ховд голын эрэг орчмын хог цэвэрлэх 

Багш Д.Буянжаргал, төвийн гишүүд

 

Сургуулийн оюутнууд

2015 оны 10-р сард

6

Толбо нуурын эрэг орчмыг цэвэрлэх

Захирал Б.Бекболат,

Багш Д.Буянжаргал, төвийн гишүүд

Экологийн ангийн оюутнууд

2015 оны 10-р сард

7

“Ном хандивлацгаая” аян өрнүүлэх

Багш Д.Буянжаргал, төвийн гишүүд

 

ХИС-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн багш, оюутнууд

2015 оны 10-11-р сард

8

Амьтны тухай кино үзүүлэх

Багш Д.Буянжаргал, төвийн гишүүд

 

Сургуулийн нийт оюутан, багш нар, ажилчид

2015 оны 11-р сард

9

“АХА” тэмцээн зохион байгуулах

төвийн гишүүд

 

Сургуулийн нийт оюутан

2015 оны 12-р сард

10

Мэргэжлийн бус ангиудад экологийн талаар сургалт явуулах

төвийн гишүүд

 

Сургуулийн нийт оюутан

2015 оны 12-р сард

11

Урлагийн үзлэг  зохиох

төвийн гишүүд

 

 

Сургуулийн нийт оюутан

2015 оны 12-р сард

12

“Ногоон ирээдүй” сэдэвт эссэ бичгийн тэмцээн

Багш, төвийн гишүүд

 

Сургуулийн нийт оюутан

2015 оны 2-р сард

13

Хог хаягдал ашиглан бүтээл хийх

Багш, төвийн гишүүд

 

Сургуулийн нийт оюутан

2015 оны 2-р сард

14

“Ногоон алт” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал зохиох

Захирал Б.Бекболат,   багш, проф. доктор У.Бекет, Д.Буянжаргал

Сургуулийн нийт оюутан

2015 оны 3-р сард

15

Сургуулийн гадаад орчинг цэвэрлэх

Багш, төвийн гишүүд

 

Сургуулийн нийт оюутан

2015 оны 4-р сард

16

Амьд цэцгийн үзэсгэлэн гаргах

Багш, төвийн гишүүд

 

Сургуулийн нийт багш, оюутнууд

2015 оны 5-р сард

17

“Эх дэлхийн цаг”-т нэгдэх

Багш, төвийн гишүүд

 

Аймгийн ЗДТГ, WWF, БО, УТХГ, ХИС-ийн салбар сургууль, иргэд

2015 он

18

“ЭКО” сургууль болох

Багш, төвийн гишүүд

 

Экологийн ангийн оюутнууд

2015-2016 оны хичээлийн жилийн турш

19

“MNB-Өлгий”, “НАЗ”, “Дербес” ТВ-ээр ард иргэдийн экологийн боловсролд зориулсан сэдэвчилсэн сурталчилгаа явуулах

Салбар сургуулийн  багш нар

Аймаг, сумдын нийт ард иргэд

Улиралд 1 удаа

20

Аймаг орон нутгийн сонин хэвлэлд “Экологи, байгаль хамгаалал”-ын тулгамдсан асуудлаар асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл нийтлэл хэвлүүлэх, аймгийн радио өргөн нэвтрүүлгээр монгол, казах хэл дээр сурталчилгаа явуулах

Захирал Б.Бекболат,   Түүх, нийгмийн тэнхимийн багш, проф. доктор У.Бекет,   Д.Буянжаргал 

Аймаг, сумдын нийт ард иргэд

Улиралд 1-ээс доошгүй удаа

21

Оюутнууд хээрийн дадлагаар цуглуулсан амьтан, ургамлын талаар биет үзүүлэн бэлтгэж төвийн санд хадгалуулан жил бүр баяжуулах, түүнийгээ хичээлийн хэрэглэхүүн болгон ашиглаж хэвших, олон нийтэд үзэсгэлэн хэлбэрээр танилцуулан сурталчлах

Түүх, нийгмийн тэнхимийн багш, проф. доктор У.Бекет, багш  Д.Буянжаргал

Аймаг, сумдын нийт ард иргэд, сургуулийн багш, оюутнууд

2015 оны 10-р сард танилцуулах

22

“ЭКОЛОГИ”-ийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн төвийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлаа дүгнэж тайлагнах хурал хийж, дараа жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах

Багш Д.Буянжаргал, төвийн гишүүд

Экологийн ангийн оюутнууд 

2016 оны 05-р сард