Номын сангийн товч түүхээс

 • 1990 оны 11-р сарын 22-ний өдөр 50 боть номтой, 1 ажилтантай;

 • 2003 оноос 1 номын сангийн эрхлэгч, 1 номын санчтай; 30 хүний суудалтай уншлагын заалтай;

 • 2008 оноос 1 эрхлэгчтэй, 2 номын санчтай, 50 хүний суудалтай уншлагын заалтай;

 • 2010 оны 9-р сарын 01-нээс 1 эрхлэгч, 3 номын санч, 120 хүний суудалтай уншлагын 2 заалтай, 3 давхар тусгай байртай үйл ажиллагаа явуулж байна.

 Манай хамт олон           

         

Номын сангийн байр

 • Үндсэн фонд
 • Ойрын фонд
 • 100 хүний суудалтай уншлагын танхим
 • 20 хүний суудалтай чөлөөт сонголтын заал
 • 130 хүний суудалтай хурлын заал
 • Номын сангийн эрхлэгч, номын санчдын өрөө 3           
 • Интернэтийн өрөөтэй  байна.                                                                                                                                                                                                                          

Номын фонд нь

 • 116 сая төгрөгний 20000-аад боть номтой;
 • 1337160 төгрөгний 431 ширхэг аудио видео материалтай;
 • 6522410 төгрөгний 2479 ширхэг сэтгүүлтэй;
 • 475263 төгрөгний  335 үзүүлэн, газрын зурагтай;
 • 400 мянган төгрөгний 300-аад багш нарын диплом, магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл, хичээлийн хөтөлбөр, оюутнуудын зарим шилдэг бүтээлүүдтэй.

 
Үндсэн фондын ном, хэвлэл  нь монгол, казах, орос, англи  зэрэг 4 хэл дэр байна

                                                                                                  Хурлын заал