Номын сангийн үйлчилгээ, фонд баяжилт:

Номын сангийн фондын номын тоо жилээс жилд өсөн нэмэгдэж улмаар ном олголт ба үйлчлүүлэгчдийн тоо  даган өсөж байна.