Menu

Мэдээ

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого

2017 он
Огноо Дансны код Байгууллагын нэр Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
2017-03-29 5805000211 ЭрчимБаян Өлгий ХК 8000000 Халаалтын хөлс
2017-04-19 5845555558 Ховд их сургууль 26680320 СТСангийн санхүүжилт
Сургалтын төлбөр
2017-04-24 5805000211 ЭрчимБаян Өлгий ХК 28008404 Халаалтын хөлс
2017-06-13 5845555558 Ховд их сургууль 18328680 СТСангийн санхүүжилт
Сургалтын төлбөр
2017-06-27 5845555558 Ховд их сургууль 72964800 СТСангийн санхүүжилт
Сургалтын төлбөр
2017-10-02 5805000211 ЭрчимБаян Өлгий ХК 20000000 Халаалтын хөлс
2017-09-29 5845555558 Ховд их сургууль 10000000 Дулааны санхүүжилт
2017-06-27 5845555558 Ховд их сургууль 50000000 Дулааны санхүүжилт
2017-06-27 5805000211 ЭрчимБаян Өлгий ХК 50000000 Халаалтын хөлс
2018 он
Огноо Дансны код Байгууллагын нэр Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1/23/1918 312113 Эрчимбаян Өлгий ХК 0 40000000 Халаалтын хөлс
3/26/1918 312113 Эрчимбаян Өлгий ХК 0 5000000 Халаалтын хөлс
2/28/1918 312111 Эрчимбаян Өлгий ХК 0 5000000 Халаалтын хөлс
12/31/1918 312113 Эрчимбаян Өлгий ХК 0 10000000 Халаалтын хөлс
1/23/1918 312113 Эрчимбаян Өлгий ХК 0 40000000 Халаалтын хөлс
12/14/1918 312113 Ховд их сургууль 30000000 0 Тогтмол зардлын
санхүүжилт
1/16/1918 312113 Ховд их сургууль 40000000 0 Тогтмол зардлын
санхүүжилт
3/15/1918 312113 Ховд их сургууль 60000000 0 Тогтмол зардлын
санхүүжилт
Нийт дүн
130000000 60000000

Сүүлийн мэдээ